Nail Dust Brush, Dip Powder Brush

$3.00Details

Soft nail dust brush. very soft - very good for dusting dip powder